facebook newsletter kontakt

Regulamin kanału KONTAKT

1. Użytkownik serwisu ITVolsztyn.pl, zwany dalej UŻYTKOWNIKIEM może korzystać z kanału KONTAKT bez dokonywania rejestracji podając w wiadomości e-mail wysłanej pod adres kontakt@itvolsztyn.pl swój nick i nazwę przesłanego pliku i jego opis.

2. Użytkownik przesyłając wiadomość i film do serwisu ITVolsztyn.pl, wyraża zgodę na:

a) nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację wiadomości, filmu lub innego materiału Użytkownika w serwisie internetowym ITVolsztyn.pl oraz w programach produkowanych przez ITVolsztyn.pl,

b) obróbkę cyfrową w celu dostosowania wiadomośc, filmu lub innego materiału do wymogów technicznych serwisu ITVolsztyn.pl oraz programów produkowanych na jego potrzeby,

c) nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Użytkownika oraz innych osób utrwalonych w wiadomościach i w filmach,

d) wykorzystania wiadomości, filmów lub innych materiałów wysłanych do serwisu ITVolsztyn.pl przez Użytkownika, w celu promocji serwisu ITVolsztyn.pl.

3. Użytkownik upoważnia ITVolsztyn.pl do decydowania o sposobie oznaczenia nadesłanych przez Użytkownika wiadomości, filmów lub lub innych materiałów, podanymi przez Użytkownika danymi w celu ich opisania.

4. Przesyłając wiadomość i film do serwisu ITVolsztyn.pl Użytkownik oświadcza, że:

a) ma pełne prawo do dysponowania wiadomością i filmem lub innymi materiałami,oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wiadomości, filmu lub innych materiałów, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z wiadomości, filmu lub innych materiałów, obejmujące w szczególności prawo do prezentowania tych materiałów w Internecie oraz w programach produkowanych przez ITVolsztyn.pl,

b) informacja zawarta w przesłanej wiadomości, filmie lub innych materiałach, jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo w błąd.

5. Użytkownik zaświadcza, iż osoby utrwalone w wiadomościach, filmach lub innych materiałach przesłanych przez Użytkownika, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w szczególności w sieci Internet oraz w programach produkowanych przez ITVolsztyn.pl.

6. Użytkownik przesyłając do ITVolsztyn.pl wiadomość lub film, ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nich treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

7. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, przesyłanie do ITVolsztyn.pl wiadomości, filmów lub innych materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.

8. Użytkownik wyraża zgodę na udzielanie przez ITVolsztyn.pl sublicencji oraz przenoszenie praw i zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z przesłanych wiadomości, filmów lub innych materiałów, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

9. ITVolsztyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników

10. ITVolsztyn.pl zastrzega sobie prawo do:

a) odmowy umieszczenia w serwisie ITVolsztyn.pl lub natychmiastowego skasowania każdego pliku zawierającego wiadomość, film lub inny materiał, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa,

b) zaprzestania prowadzenia kanału KONTAKT, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach serwisu ITVolsztyn.pl.

11. ITVolsztyn.pl zastrzega, że ma prawo do niepublikowania nadesłanej wiadomości, filmu lub innego materiału bez uzasadnienia oraz prawo do redagowania, przerabiania, skracania nadesłanych materiałów i łączenia ich z innymi utworami, jak również dostosowywania nadesłanych materiałów do wymogów serwisu ITVolsztyn.pl lub programów produkowanych przez ITVolsztyn.pl.

12. ITVolsztyn.pl zastrzega sobie prawo do podania 'Nicku' Użytkownika w celu identyfikacji autora nadesłanych do ITVolsztyn.pl materiałów. ITVolsztyn.pl nie będzie upubliczniać adresu e-mail Użytkownika z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa (zgodnie z art. 29 Ustawy o ochronie danych osobowych). 
Nasi Partnerzy:   Urząd Marszałkowski Bank Żywności Olsztyn MOK Radio Planeta Olsztyn OLSZTYN KOCHAM